Saturday, June 3

Protocol & Etiquette

มารยาททางการทูต

มารยาททางการทูตและพิธีการง่ายๆ คือการให้แขกเกียรติยศหรือคนที่เราเชิญไปยืนทางด้านขวา เรื่องๆเล็กๆที่ไม่เล็ก และถือว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นของบทเรียนทางด้านพิธีการที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบและทำผิดเกือบตลอด

จากในภาพทางกงสุลของออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้มอบของที่ระลึกให้ผมเนื่องในการเชิญผมไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้กับผู้แทนของสถานทูตและองค์กรการระหว่างประเทศ

ในภาพจะเห็นผมยืนทางขวามือในฐานะแขกเกีรยติยศหรือผู้ได้รับเชิญ ผมขอเรียกกฏข้อนี้ว่า “กฏทางขวา” หรือ Rule of Right

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *