Saturday, June 3

Design Thinking: Discover Your Customer Journey

ขอขอบคุณทาง สสว. และ Bolliger & Company ที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจผมในการถ่ายทอด soft skills ที่ผมได้สั่งสมมา ในหัวข้อ “การเจรจาต่อรองและการทำ Business Pitching” ซึ่งผมมั่นใจว่าการแบ่งปันประสบการณ์ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ SMEs ที่กำลังมองหาทางออก ทางรอดและฝึกฝนอัพเกรด Soft skills ให้มีความพร้อมในการก้าวไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างมั่นใจ ซึ่งการเจรจาต่อรองนี้จะนำหลักทางการทูตและหลักการเจรจาทางธุรกิจที่ผมมีประสบการณ์มามากกว่า 48 บริษัทมาผนึกเป็นศาสตร์และศิลป์ในลักษณะ Hybrid เสริมด้วยวิธีการชนะใจกรรมการในการทำ Pitching Deck  ด้วยเทคนิคระดับโลก ท้ายนี้การมาเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญนี้ในช่วงเวลาท้าทายเช่นนี้ย่อมเป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วยคิดช่วยทำช่วยหาทางออกให้กับธุรกิจ SMEs ที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและก้าวไปสู่ความยั่งยืนในเวทีโลก

#MrProtocol #SMEs #boostcamp1 #Bolliger&Company

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *